Vol 20, No 2 (2021)

Higher Education of Social Science

Higher Education of Social Science, Vol.20, No.2, June 30, 2021

Table of Contents

Articles

Yushan ZHAO
PDF
1-5
Rong ZENG, Yunyin CHEN, Qinhan ZENG
PDF
6-10
Yacoub Fareed AL Farah
PDF
11-24
Abdalhadi Nimer Abdalqader Abu Jweid
PDF
25-32
Fuyun RAN
PDF
33-38
Jingkun ZHAO, Haiming HOU, Jianjun YIN
PDF
39-51
Ling WANG
PDF
52-55
Huiyan SHI
PDF
56-61
Xiuqin YANG, Ling GUO
PDF
62-68
Fengshan BI, Yue LI, Jingkun ZHAO, Nengwei FAN
PDF
69-75
Kaiqi Lyu
PDF
76-80