Vol 2, No 3 (2006)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.2, No.3, September 30, 2006

Table of Contents

Content

CONTENTS
Vol. 2 No. 3 2006
PDF
P(I)
TABLE DES MATIÈRES
Vol. 2 No. 3 2006
PDF
P(II)
目錄
Vol. 2 No. 3 2006
PDF
P(III)

Articles

Xian-zhong FENG
PDF
1-9
Shi-liang WU
PDF
10-23
Ruo-jiang XIA, Wei-wei XIE
PDF
24-32
Su-ping TANG
PDF
33-37
Hong-bo ZHANG, Jian LI, Chang-jun YANG
PDF
38-42
Xin-qing LUO, Bo LI
PDF
43-47
Hong-yan JIA, Jiu-chun XU, Jiu-chun XU, Jiu-chun XU
PDF
48-52
Qiong-lin MEI, Li-hui Gong
PDF
53-82
Ai-jun SHEN
PDF
83-105
An YAN
PDF
106-110
Yun-xiang OU
PDF
111-115
You-zhen HU
PDF
116-121
Yu-di LI
PDF
122-124
Song-mei ZHANG
PDF
125-134