The Teacher as a Public Speaker in the Classroom

Tomaž Petek

Abstract


For classroom communication to be effective, the teacher needs to observe the principles of successful public speaking while also paying attention to rhetorical and linguistic knowledge. Since the role of the speaker in pedagogical speech alternates between the teacher and the student, the characteristics of the teacher’s speech in the classroom were described by comparing them to those of the student. In practice, the teacher’s share of speaking remains substantially higher than that of the students. The teacher must remain aware of how his role in pedagogical speech serves to organise and steer the learning process. As the teacher’s public speaking is mostly linked to what is known as “instructional speech”, special attention is paid to the characteristics of this. Instructional speech is a component of pedagogical speech with which the teacher communicates field-specific knowledge (by explaining, illustrating, posing instructional questions etc.), and through which students acquire new knowledge. The teacher’s instructional (specialised) speech is distinguished from everyday practical communication, a fact to be taken into account by the teacher when speaking publicly.


Keywords


Teacher; Classroom; Pedagogical speech; Classroom interaction; The principles of successful Public speaking

Full Text:

PDF

References


Barthes, R. (1990). Retorika starih/elementi semiologije [Ancient rhetoric/elements of Semiology]. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Bratanić, M. (1991). Mikropedagogija: Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja [Micropedagogy: Interactional and communicational aspect of education]. Zagreb: Šolska knjiga

Flanders, N. A. (1970). Analyzing teaching behavior. Boston: Addison-Wesley.

Hribar, N. (2000). Govorjeni jezik politikov: Razčlenjenost besedil z vidika skladenjske strukture in koreferenčnosti [Spoken language of politicians: Text segmentation in terms of syntax and coreference]. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Ivšek, M. (2008). Kompetence – da ali ne [Competences – For and Against]. V: Ivšek, M. (ur.), AASE, Laila. Jeziki v izobraževanju [Languages in Education] (pp.273–282). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Kolar, I. (2009). Odnosni govor in njegova vloga pri pouku slovenskega jezika v srednji šoli [Relational Speech and Its Role in Teaching Slovene in Secondary Schools]. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kranjc, S. (1998). Govorjena besedila in korpus slovenskega jezika [Spoken Texts and the Corpus of the Slovene Language]. Jezikoslovne tehnologije za slovenski jezik: zbornik konference.

Kranjc, S. (2004). Jezikovna zvrstnost v sodobnih medijih [Language Varieties in Modern Media]. Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti.

Križaj, Ortar, Martina, Bešter Turk, Marja, Končina, Mojca, Bavdek, Mojca, Poznanovič, Mojca, Ambrož, Darinka, Židan, Stanislava, (2009). Na pragu besedila 1. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij, strokovnih in tehničnih šol [On the Doorstep of Text. Textbook for Year 1 of grammar, vocational and technical schools]. Ljubljana: Založba Rokus.

Kunst-Gnamuš, O. (1989). Jezikovna komunikacija v razredu [Language Communication in the Classroom]. Sodobna pedagogika, 40 (5–6), 257–269.

Kunst-Gnamuš, O. (1990). Govor v razredu – poskus določiti nekatere opisne kategorije [Speech in the Classroom – An Attempt at Defining Select Descriptive Categories]. In V Žagar, & F. Komunikacija, jezikovna kultura v šoli (zbornik). Ljubljana: Pleško.

Kunst-Gnamuš, O. (1992). Sporazumevanje in spoznavanje jezika [Communication and Familiarisation with Language]. Ljubljana: DZS.

Kyriacou, C. (1997). Vse učiteljeve spretnosti [Essential Teaching Skills]. Radovljica: Regionalni izobraževalni center.

Lipovec, A. (1978). Bohuslav Havranek (1893–1978). JiS, 24 (3–4), 103–105.

Marentič-Požarnik, B. (1987). Nova pota v izobraževanju učiteljev [New Trends in Teacher Training]. Ljubljana: DZS.

Marentič-Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka [Psychology of Learning and Teaching]. Ljubljana: DZS.

Mužić, V. (1994). Atributi kvalitativne in kvantitativne paradigme pedagoškega raziskovanja [Attributes of Qualitative and Quantitative Paradigm of Education Research]. Sodobna pedagogika, 1(2), 39–51.

Mužić, V. (1994). Sinteza paradigem pedagoškega raziskovanja – zakaj in kako? [A Synthesis of Education Research Paradigms – Why and How?]. Sodobna pedagogika, 3(4), 162–173.

Petek, T. (2012). Criteria for public speech planning: characteristics of language learning. Linguistica, 52, 381–392.

Petek, T. (2012). Ozaveščenost o javnem govornem nastopanju – priložnost za profesionalni razvoj učitelja [A Responsible Attitude towards Public Speaking – An Opportunity for the Professional Development of the Teacher]. Jezik in slovstvo, 57, 115–129.

Petek, T. (2013). Kritični prerez besedilnih vrst v povezavi z učiteljevim oz. vzgojiteljevim govornim nastopanjem [Critical Breakdown of Discourse Categories in Relation to (Preschool) Teachers’ Oral Performance], Revija za elementarno izobraževanje, 6(4), 21–36.

Svetina, N. P. (1997). Govorno izražanje pri interpretaciji literarnih del v osnovni šoli. Magistrsko delo [Oral Expression in Literary Interpretation in Primary School]. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Podbevšek, K. (1996). Glasno interpretativno branje Kettejeve pesmi Na trgu (učiteljeva priprav). JiS, 44 (1–2), 19–28.

Pogorelec, B., (1965). Vprašanja govorjenega jezika [Questions of Spoken Language]. Jezikovni pogovori, 132–156.

Pogorelec, B. (1986). Znanstveno besedilo, njegove jezikoslovne prvine in slog [Scientific text, its linguistic elements and style]. Slovenski jezik v znanosti (pp.11–22). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Potočnik, N. (2010). Učinek udejanjanja faz v procesu nastajanja neumetnostnih besedil [Effec of phase realisation in the process of non-literary text production]. Doktorska disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Razdevšek-Pučko, C. (1990). Uporaba Flandersove analize razredne interakcije za ugotavljanje komunikacije med učiteljem in učencem pri pouku različnih predmetov od 2. do 5. razreda osnovne šole [Using the Flanders Classroom Interaction Analysis for Determining Communication between Teacher and Student in Various Subjects from Year 2 to 5 of Primary School]. In V Žagar, F. Komunikacij, jezikovna kultura v šoli (zbornik)(pp.116–128). Ljubljana: Pleško.

Razdevšek-Pučko, C. (1993). Razredna interakcija [Classroom interaction]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Sagadin, J. (1993). Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja [Chapters from Education Research Methodology]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Sajovic, T. (2007). Paradoksnost kvantnega sveta in jezik (Paradoxes of the quantum world and language). Proteus, 69(5), 213–220.

Skubic, A. (1995). Klasifikacija funkcijske zvrstnosti in pragmatična definicija funkcije [Classification of Functional Text Types and a Pragmatic Definition of the Function]. JiS, 40 (5), 155–168.

Tomić, A. (1990). Teorija in praksa spremljanja pouka. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Tomić, A. (1997). Izbrana poglavja iz didaktike [Selected Didactics Chapters]. Ljubljana: Center Filozofske fakultete za pedagoško izobraževanje.

Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka [Observing Class]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Toporišič, J. (1992). Enciklopedija slovenskega jezika [Encyclopaedia of the Slovene Language]. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Urbančič, B. (1965). O jezikovnih stilih [On language styles]. Jezikovni pogovori (pp.221–227). Ljubljana.

Vigotski, L. (1977). Mišljenje i govor [Thought Processes and Speech]. Beograd: Nolit.

Vitez, P. (2004). In Zwitter-Vitez, A. (Ed.). Problem prozodične analize spontanega govora [The Issue of Prosodic Analysis of Spontaneous Speech]. JiS, 49(6), 3–24.

Vogel, J. (2002). Neposredno razvijanje poslušanja z razumevanjem in vrednotenjem pri pouku slovenskega jezika v prvem letniku gimnazije [Direct Listening Development with Comprehension and Evaluation in a Slovene Language Class in Year 1 of Grammar School]. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Vogel, J. (2007). Nestrokovnost v jeziku poljudnoznanstvenih besedil (pragmatično-funkcijski vidik) [Unprofessionalism in Pop-Science Discourse “from the Aspect of Pragmatic Functions”]. Razvoj slovenskega strokovnega jezika (pp.125–142). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete

Vogel, J. (2008). Slovenščina kot učni jezik in učni predmet v šolah s slovenskim učnim jezikom v RS [Slovene as the Language of Instruction and School Subject in Slovene-Language Schools in Slovenia]. V: Ivšek, M. (ur.), AASE, Laila. Jeziki v izobraževanju (pp.117–128). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Helmut, J. V. (2006). Towards a Common European Instrument for Language(s) of Education. Strasbourg: Intergovernmental Conference.

Zabukovec, V. (1995). Modeli komunikacije v vrtcu in na razredni stopnji osnovne šole ter oblikovanje optimalnih modelov [Communication Models in Daycare and Lower Classes of Primary School and the Creation of Optimal Models]. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Zadravec-Pešec, R. (1994). Pragmatično jezikoslovje: Temeljni pojmi [Pragmalinguistics: Essental Concepts]. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Zidar, G., & Tatjana, idr. (2006). Retorika. Uvod v govorniško veščino [Rhetoric. An Introduction to the Art of Oratory]. Ljubljana: I 2.

Žagar-Žnidaršič, I. (2006). In Domajnko, Barbara (Ed.) Argumentiranost kot model uspešne komunikacije [Argumentation as a Model of Successful Communication]. Domžale: Izolit.

Žmavc, J. (2008). Sofisti in retorična sredstva prepričevanja [Sophists and Rhetorical Modes of Persuasion]. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 233(36), 22–37.
DOI: http://dx.doi.org/10.3968/n

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)
Share us to:   


 

Online Submissionhttp://cscanada.org/index.php/sll/submission/wizard


Reminder

How to do online submission to another Journal?

If you have already registered in Journal A, then how can you submit another article to Journal B? It takes two steps to make it happen:

1. Register yourself in Journal B as an Author

Find the journal you want to submit to in CATEGORIES, click on “VIEW JOURNAL”, “Online Submissions”, “GO TO LOGIN” and “Edit My Profile”. Check “Author” on the “Edit Profile” page, then “Save”.

2. Submission

Go to “User Home”, and click on “Author” under the name of Journal B. You may start a New Submission by clicking on “CLICK HERE”.


We only use three mailboxes as follows to deal with issues about paper acceptance, payment and submission of electronic versions of our journals to databases: caooc@hotmail.com; sll@cscanada.net; sll@cscanada.org

 Articles published in Studies in Literature and Language are licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY).

 STUDIES IN LITERATURE AND LANGUAGE Editorial Office

Address: 1055 Rue Lucien-L'Allier, Unit #772, Montreal, QC H3G 3C4, Canada.
Telephone: 1-514-558 6138 
Website: Http://www.cscanada.net; Http://www.cscanada.org 
E-mailoffice@cscanada.net; office@cscanada.org; caooc@hotmail.com

Copyright © 2010 Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture