Vol 14, No 2 (2018)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.14, No.2, June 30, 2018

Table of Contents

French Article

Krouélé TOURE
PDF
57-66

Articles

Gaofeng PAN
PDF
10419
Mu WANG
PDF
10403
Xin LI, Congli ZHAO
PDF
10399
Jianfeng BU
PDF
10429
Henry Amo Mensah
PDF
10392
Fumei XU
PDF
10404
Wenmiao YANG
PDF
10313
Xuru ZHANG, Lujiang ZHOU, Shuai LENG
PDF
10319
Dongfang CHEN
PDF
10405