Vol 13, No 1 (2017)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.13, No.1, January 31, 2017

Table of Contents

Articles

Sandrine Gaymard, Michel Maurin
1-9
Jieru MENG, Changbao LI
10-19
Rajkumar Singh
20-24
Wei LIU, LI Qian
25-30
Oberiri Destiny Apuke
31-41
Chunling GENG
42-46
Shuying HUO, Quan LUO
47-52
Mathias Kei, Théophile Gahié
53-60