Vol 10, No 3 (2016)

Management Science and Engineering

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.10, No.3, September 20, 2016

To see an article, click its [PDF] link. To see one abstract at a time, click its title link.

Management Science and Engineering, Vol.10, No.4, calls for papers right now.

Email: mse@cscanada.org;mse@cscanada.net

Online Submission   Email Submission

Table of Contents

Articles

Lin JIANG, Yueliang SU
PDF
1-6
Hailong SUN
PDF
7-12
Xueying ZHANG
PDF
13-17
Juan CHEN, Xiaorong HOU, Wenlong ZHAO, Yang FU
PDF
18-23
Wei XU
PDF
24-27
Yan LIN, Jianhui YANG
PDF
28-34
Jing LI, Zhuping GONG
PDF
35-40
Qing REN
PDF
41-45
Huaping SUN, Yong GENG, Weifeng SUN, Yusheng KONG
PDF
46-54