Author Details

ZHAO, Dan, Lecturer, Marxist philosophy, Daqing Municipal Committee Party School, Daqing, China.