Vol 3, No 2 (2009)

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.3,No.2, June 20, 2009.

Table of Contents

Content

Vol.3 No. 2 2009

Articles

Weiguo XIAO, Yang ZHAO
1-10
Gang Fang
11-15
Jinbing LI, Yuqi HAN, Jiajun ZHU
16-22
Xia ZHENG
23-33
Wei FAN
34-37
Ruili LI
38-48
Lihua YAN, Yongmao WANG, Dehua WANG, Xiaonan WEN
49-54
Yunhong CAO
55-60
Caifeng LI
61-64