Vol 8, No 6 (2012)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.8, No.6, December 31, 2012

Table of Contents

Editorial Office
 
PDF

Content

CCC Editor
PDF

Articles

Methal R. Mohammed-Marzouk
1-10
Liqun GAO, Yuan GAO
11-20
Ying HUANG, Ying KOU
21-29
Meng TANG, Jingxiao GUAN
30-33
Yang LIU, Jingxiang CAO
34-42
Raghd Al Rabadi
43-47
Deyan GUO
48-55
Shangwei LI, Danping PENG
56-59
Qing REN, Fengcai SHI
60-65
Xiaoling WANG, Meng ZHANG, Hailin DONG
66-70
Jing MA
71-74
Jian LI
75-78
Mingyan TANG
79-83
Xiuwen FENG
84-86
Wei GUAN, Shuang LÜ, Quanjiao YU
87-92
Hui LEI, Liping OUYANG
93-98
Xueru SHI, Peiqun LIN
99-103
Shehadeh Suleiman, Nouman Malkawi
125-135
Yanfang XU, Yinling CAO
104-107
Haibin YU
108-111
Huifang LIU, Changxie YE, Xin QI
112-117
Wen FANG, Lixia CHEN
118-120
Jing WANG, Weiliang YAO
121-124
SUBMISSION OF MANUSCRIPTS
 
PDF
SUBSCRIPTION SHEET
 
PDF