Vol 13, No 1 (2017)

Advances in Petroleum Exploration and Development

Advances in Petroleum Exploration and Development, Vol. 13, No. 1, March 31, 2017

Table of Contents

Articles

Kuiqian MA, Dong LIU
PDF
1-8
Jijiang GE, Kaili LIAO, Luchao JIN, Guicai ZHANG, Lipei FU
PDF
9-16
xiaoming YE, Chunliang HUO, Pengfei WANG, Jianmin YANG, Junfei LI
PDF
17-24
Xiaozhe GUO, Jing LI, Li SONG, Lei RUI
PDF
25-28
Tonglin SHANG
PDF
39-35
Yulei WANG
PDF
36-41
Yiqi ZOU, Zijuan CAO, Erlong YANG
PDF
42-45
Chunyu FENG
PDF
46-50
Junfu XU
PDF
51-56
Yufeng LU
PDF
57-62
Weili LIU, Weili LIU
PDF
63-69
Jinpeng CHAI, Junyi LIU, Zhengsong QIU
PDF
70-77
Yongqiang PAN, Yuwen LIU, Ximing LI, Zhijian WANG, Qingxin SONG, Xin BAI
PDF
78-81
xiaoming YE, Chunliang HUO, Jianmin YANG, Jing XU
PDF
82-86
Bo ZHOU
PDF
87-92
Yuan LEI, Runsen QIN, Huiyun WEN, Huijiang CHANG, Shangqi ZHAI
PDF
93-98